Paladin Lydda Margravin

[pic]

Paladin Lydda Margravin is a NPC in Divinity: Original Sin 2.

 

 

Paladin Lydda Margravin information

  • ??
  • ??

 

 

Paladin Lydda Margravin location

  • Paladin Lydda Margravin first appears at The Arx.

 

 

Notes and Tips

  • ??
  • ??Load more
⇈ ⇈